དྲ་ངོས།

དགོས་དམིགས།

ཚོགས་པའི་ལས་རྟགས།
ལྷ་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ལས་རྟགས་ནི་དཀྱིལ་"ལྷ་"ཞེས་པའི་བོད་ཡིག་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་ཚོས་གཞི་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྔོ་བའི་རིམ་པ་ལྔ་ཡོད་པ་དེས་ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་མཚོན།
བསྒྲུབ་བྱ་སྙིང་པོ།
སློབ་གསོ་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟེ་གནས་གཞན་ཕན་ཆེད་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་སྣེ་མང་བྱ་རྒྱུ།
དགོས་དམིགས།
ཁོར་ཡུག་གསར་པའི་ནང་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་གནས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དང་དེ་བཞིན་ཐུན་མིན་བོད་ཀྱི་ཆོས་རིག་གོམས་གཤིས་སོགས་གང་ཐུབ་སྲུང་སྐྱོབ། ལྷག་པར་དུ་ལྷའི་དང་བླངས་ལས་བྱེད་གཙོས་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དང་བོད་མི་དབར་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་རིག་གཞུང་བརྗེ་རེས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན།
འཆར་སྣང་།
ལྷའི་ངོས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་འཆམ་འཐུན་གྱི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་དང་། ཉམས་གུད་སོང་བ་དང་། ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་མེད་ཅིང་དགོས་མཁོ་ཡོད་རིགས་ལ་མཐུན་པའི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཡིན།

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION